รายชื่อสมาชิก :
ห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างขายยากรุงเทพฯฟามาซี : บริษัท สีลมการแพทย์ จำกัด : ห้างหุ้นส่วนจำกัดเกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า : บริษัท ถ้วยทองโอสถ จำกัด : บริษัท ไบโอแลป จำกัด : บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่ : บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด : บริษัท โอสถสภา จำกัด : บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด : บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด : บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด : บริษัท สยามเภสัช จำกัด : บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด : บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด : บริษัท ห้างขายยาตราเสือดาว จำกัด : บริษัท โอลันเคม-เมด จำกัด : บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด : บริษัท ยูนิแล็บ ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด : บริษัท เจริญเภสัชแล็บ จำกัด : บริษัท แอ๊ดว้านซ์ฟาร์ม่า จำกัด : ห้างหุ้นส่วนจำกัดจิวบราเดอร์ส : บริษัทเยเนอรัล ฮอสปิตัลโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) : บริษัทโรงงานผลิตเวชภัณฑ์ชินต้าเทรดดิ้ง (1971) จำกัด : บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) : บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969) จำกัด : บริษัท วิทยาศรม จำกัด : บริษัท โกลด์ มิ้นท์ โปรดักส์ จำกัด : บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์ จำกัด : บริษัท มิลลิเมด จำกัด : บริษัท ลินาเรียเคมีภัณฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด : บริษัท อินเตอร์ไทยฟาร์มาซูติเคิ้ลแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด : บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด : บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด : บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด : บริษัท อาร์ พี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด : ห้างหุ้นส่วนจัดแสงไทยกำปะนี : บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด : บริษัท โอสถอินเตอร์แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด : บริษัท สยามเมดิแคร์ จำกัด : บริษัท วี.เอส. ฟาร์ม่า (1971) จำกัด : บริษัทห้างยาไทย 1942 จำกัด : บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด : บริษัท สมจิตต์โอสถ จำกัด : บริษัท เอส.เอ็ม.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด : หจก. นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล : บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด : เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลท์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง,บจก. : บริษัท สหการโอสถ (1996) จำกัด : บริษัท บูรพาโอสถ จำกัด : บริษัท เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด : บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด : บริษัท ยูนีซัน จำกัด : บริษัท ศิริบัญชา จำกัด : บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพาตาร์แลบ : บริษัทยูโทเปี้ยนจำกัด : บริษัท ไทย พี.ดี. เคมีคอล จำกัด : บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด : บริษัทเภสัชกรรมนครพัฒนาจำกัด : บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด : บริษัท เอช.เค. ฟาร์มาซูติคอล จำกัด

ประวัติ และความเป็นมาของสมาคม


ประวัติ และความเป็นมาของสมาคม

     เมื่อ 30 กว่าปี ขณะที่รัฐบาลกำลังเร่งการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตยากลุ่มหนึ่ง ภายใต้การนำของ เภสัชกร ดร. เกษม ปังศรีวงศ์ และนายพิชัย รัตตกุล ได้คำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อรัฐบาล ต่อวิชาชีพทางการแพทย์ และต่อสาธารณชนผู้ใช้ยาในประเทศไทย ประสงค์จะดำเนินการด้านเภสัชกรรมให้มีคุณสมบัติอยู่ในระดับมาตรฐาน เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในระหว่างผู้ผลิต เพื่อปรับปรุงการผลิตและจำหน่ายผลผลิตเภสัชกรรม จึงได้รวมกันจัดตั้งสมาคมขึ้นให้ชื่อว่า “สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน”


รายนามอดีตนายกสมาคม 
1. เภสัชกร ดร.เกษม ปังศรีวงศ์ พ.ศ. 2512
2. นายพิชัย รัตตกุลพ.ศ. 2513-2516, 2520-2521, 2523-2524
3. มร. ริชาร์ด ซี. มาพ.ศ. 2517
4. มร. แองกัส โรเบอร์ตสันพ.ศ. 2518-2519
5. นายแพทย์เกริก ผลนิวาสพ.ศ. 2522
6. นายเฉลียว อยู่วิทยาพ.ศ. 2525-2529
7. นายอาณัฐชัย รัตตกุลพ.ศ. 2529-2530
8. นายแพทย์ไววุฒิ ธเนศวรกุลพ.ศ. 2531-2532
9. นางปรียา สีบุญเรืองพ.ศ. 2533-2534
10. เภสัชกร จารุโรจน์ ด่านเกียรติก้องพ.ศ. 2535-2542
11. เภสัชกร เชิญพร เต็งอำนวยพ.ศ. 2543-ปัจจุบัน

 

อักษรย่อของสมาคม

สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน ได้จดทะเบียนกับสำนักงานทะเบียนสมาคมการค้า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2512 ใช้อักษรย่อว่า “ส.ท.อ.ย.” มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Thai Pharmaceutical Manufacturers Association” ใช้อักษรย่อว่า “T.P.M.A.

 

โดยมี เภสัชกร ดร. เกษม ปังศรีวงศ์ เป็นนายกสมาคมคนแรก

 

เครื่องหมายและตราของสมาคมมีรูป คือ โรงงานกับยาเม็ด และมีอักษรย่อภาษาไทย สทอย และอักษรภาษาโรมัน TPMA

 

สมาชิกสมาคม

สมาชิกของสมาคม แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

  1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ นิติบุคคลตามกฎหมายของไทยที่ประกอบวิสาหกิจในทางอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบันในประเทศไทย

  2. สมาชิกสมทบ ได้แก่ บุคคลธรรมดาซึ่งประกอบวิสาหกิจหรือเกี่ยวเนื่องกับวิสาหกิจในทางอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบันในประเทศไทย

  3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ที่มีอุปการคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการบริหารของสมาคมมีมติเชิญเข้ามาเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ และบุคคลนั้นตอบรับคำเชิญ

 

การดำเนินงาน

การดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริหารที่เลือกจากสมาชิกสามัญจำนวน 17 ท่านอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี

Log in
Search
The Web Only Your Site
Newsletter
 
ติดต่อสมาคม

ที่อยู่ 188/107 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 02-863-5106, 02-866-1803
โทรสาร 02-863-5108

e-mail : tpma@truemail.co.th