รายชื่อสมาชิก :
ห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างขายยากรุงเทพฯฟามาซี : บริษัท สีลมการแพทย์ จำกัด : ห้างหุ้นส่วนจำกัดเกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า : บริษัท ถ้วยทองโอสถ จำกัด : บริษัท ไบโอแลป จำกัด : บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่ : บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด : บริษัท โอสถสภา จำกัด : บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด : บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด : บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด : บริษัท สยามเภสัช จำกัด : บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด : บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด : บริษัท ห้างขายยาตราเสือดาว จำกัด : บริษัท โอลันเคม-เมด จำกัด : บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว. จำกัด : บริษัท ยูนิแล็บ ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด : บริษัท เจริญเภสัชแล็บ จำกัด : บริษัท แอ๊ดว้านซ์ฟาร์ม่า จำกัด : ห้างหุ้นส่วนจำกัดจิวบราเดอร์ส : บริษัทเยเนอรัล ฮอสปิตัลโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) : บริษัทโรงงานผลิตเวชภัณฑ์ชินต้าเทรดดิ้ง (1971) จำกัด : บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) : บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969) จำกัด : บริษัท วิทยาศรม จำกัด : บริษัท โกลด์ มิ้นท์ โปรดักส์ จำกัด : บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์ จำกัด : บริษัท มิลลิเมด จำกัด : บริษัท ลินาเรียเคมีภัณฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด : บริษัท อินเตอร์ไทยฟาร์มาซูติเคิ้ลแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด : บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด : บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด : บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด : บริษัท อาร์ พี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด : ห้างหุ้นส่วนจัดแสงไทยกำปะนี : บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด : บริษัท โอสถอินเตอร์แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด : บริษัท สยามเมดิแคร์ จำกัด : บริษัท วี.เอส. ฟาร์ม่า (1971) จำกัด : บริษัทห้างยาไทย 1942 จำกัด : บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด : บริษัท สมจิตต์โอสถ จำกัด : บริษัท เอส.เอ็ม.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด : หจก. นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล : บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด : เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลท์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง,บจก. : บริษัท สหการโอสถ (1996) จำกัด : บริษัท บูรพาโอสถ จำกัด : บริษัท เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด : บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด : บริษัท ยูนีซัน จำกัด : บริษัท ศิริบัญชา จำกัด : บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพาตาร์แลบ : บริษัทยูโทเปี้ยนจำกัด : บริษัท ไทย พี.ดี. เคมีคอล จำกัด : บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด : บริษัทเภสัชกรรมนครพัฒนาจำกัด : บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด : บริษัท เอช.เค. ฟาร์มาซูติคอล จำกัด

วัตถุประสงค์ของสมาคม


 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตยาแผนปัจจุบันที่ผลิตในประเทศไทยให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อประโยชน์ในด้านการป้องกันและบำบัดโรคภัยแก่มนุษย์และสัตว์
 2. เพื่อยกมาตรฐานของการอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบันและส่งเสริมให้การอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบันในประเทศไทยให้เพียงพอแก่ความต้องการ รวมทั้งส่งเสริมธรรมจริยาในการดำเนินการ

 3. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด ความเห็นซึ่งกันและกันในระหว่างสมาชิกในเรื่องต่าง ๆ อันเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบันในประเทศ

 4. เพื่อร่วมมือกับวิชาชีพทางการแพทย์ และวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเพื่อปรับปรุงและเพิ่มพูนสุขภาพและสวัสดิภาพของประชาชนในประเทศ

 5. เพื่อร่วมมือกับหน่วยงานหรือสถาบันอื่นที่ดำเนินการในด้านการวิจัยทางการแพทย์ และยาแผนปัจจุบันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการวิจัยใด ๆ ซึ่งจะมีผลให้สามารถใช้วัตถุดิบภายในประเทศสำหรับการอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน

 6. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักใช้ยาแผนปัจจุบัน ที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยและได้มาตรฐาน

 7. เพื่อส่งเสริมการศึกษา และอบรมด้านยาแผนปัจจุบัน

 8. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางส่วนตัว และทางสังคมระหว่างสมาชิก

 9. เพื่อร่วมเป็นสมาชิกขององค์การอื่นอันจะเกื้อกูลประโยชน์ให้กับสมาคม

 10. เพื่อช่วยเหลือการกุศลสาธารณะ

 11. เพื่อดำเนินการอื่นใด ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมวัตถุประสงค์ของสมาคม

 12. ไม่ดำเนินการในทางการเมือง หรือเกี่ยวข้องกับการเมือง

Log in
Search
The Web Only Your Site
Newsletter
 
ติดต่อสมาคม

ที่อยู่ 188/107 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 02-863-5106, 02-866-1803
โทรสาร 02-863-5108

e-mail : tpma@truemail.co.th