กองควบคุมยา

บริการขออนุญาตเกี่ยวกับ สถานที่ประกอบการยา ทะเบียนยา โฆษณายา รวมถึงบริการสืบค้นข้อมูล เช่นฐานข้อมูลทะเบียนตำรับยา ข้อมูลเชิงสถิติต่างๆ